تجهیزات و لوازم چاه ارت

تاریخ بروز رسانی: بهــــمن ماه 1397

لیست قیمت اقلام چاه ارت، لوازم چاه ارت و تجهیزات چاه ارت (سیستم زمین)

صفحه مسی

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی شرکت باهنر کرمان خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 2000 قیمت: 5,181,000 تومان تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 2000 قیمت: 3,139,000 تومان تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 660 قیمت: 1,761,000 تومان تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 660 قیمت: 1,067,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی طرح باهنر خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 1,633,000 تومان تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 989,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 964,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 593,000 تومان تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 1,452,000 تومان تومان (وزن تقریبی 19 تا 22 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 700 × 700 قیمت: 1,233,000 تومان تومان (وزن تقریبی 16.5 تا 18.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 942,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 تا 14 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 1,133,000 تومان تومان (وزن تقریبی 15 تا 17 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 600 × 600 قیمت: 942,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 تا 14 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 713,000 تومان تومان (وزن تقریبی 9 تا 10.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 815,000 تومان تومان (وزن تقریبی 10 تا 12 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 500 × 500 قیمت: 679,000 تومان تومان (وزن تقریبی 8.5 تا 10 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 514,000 تومان تومان (وزن تقریبی 6.5 تا 7.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 548,000 تومان تومان (وزن تقریبی 7 تا 8 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 400 × 400 قیمت: 445,000 تومان تومان (وزن تقریبی 5.5 تا 6.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 346,000 تومان تومان (وزن تقریبی 4 تا 5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 303,000 تومان تومان (وزن تقریبی 3.5 تا 4.3 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 300 × 300 قیمت: 249,000 تومان تومان (وزن تقریبی 2.8 تا 3.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 179,000 تومان تومان (وزن تقریبی 2 تا 2.5 کیلوگرم)
صفحه اتمایز روکش مس، مغزی آهن
صفحه مسی اتمایز 4 × 700 × 700 قیمت : 175,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 600 × 600 قیمت : 125,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 500 × 500 قیمت : 90,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 400 × 400 قیمت : 70,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 300 × 300 قیمت : 55,000 تومان

سیم مسی - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی-چاه ارت
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 10,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 16,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 22,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 32,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 44,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 60,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 75,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 94,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 116,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 151,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.16 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکشدار ( مفتولی و افشان )

سیم روکش دار-کابل روکشدار-چاه ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 7,800 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 12,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 18,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 26,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 36,900 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 51,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 68,900 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 86,600 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 132,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 171,300 تومان

میله ارت (میله راد)

میله ارت
میله ارت کاپر باند (ضخامت 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 85,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 110,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 98,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 127,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 17,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 21,500 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 48,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 41,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 46,000 تومان
میله ارت اتمایز (آبکاری مس):
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 25,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 28,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 34,000 تومان
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 280,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 430,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 255,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 15,000 تومان
کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 20,000 تومان
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 9,000 تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 7,500 تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 8,000 تومان
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 11,000 تومان
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت تمام مس به درون زمین، قیمت: 12,000 تومان

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - دنیای مس یا مسباره کاوه

تسمه مسی-شینه مسی- میله مسی-چاه ارت
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 147,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 241,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 482,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 174,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 308,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 4.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 214,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 361,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 716,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 482,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 958,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 603,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 9 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,199,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 17.9 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 716,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,447,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 21.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 958,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 1,916,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 28.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 1,206,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 2,391,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 35.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 4,824,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 72 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 2,854,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 42.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 5,788,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 86.4 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 140,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.1 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 201,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 281,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 4.2 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 361,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 435,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 6.5 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 569,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 8.5 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 884,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 13.2 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 1,266,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 18.9 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 1,721,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 25.7 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 2,251,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 33.6 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 2,847,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 42.5 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 3,517,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 52.5 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 5,112,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 76.3 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 9,071,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 135.4 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 670,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 931,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 13.9 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,139,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 17 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,373,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 20.5 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 1,929,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 28.8 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

بنتونیت و خاک کاهنده مقاومت زمین

بنتونیت-مواد کاهنده مقاومت زمین
بنتونیت - کیسه 30 کیلوگرمی - قیمت: 8,000 تومان
بنتونیت میکرونیزه - کیسه 30 کیلوگرمی - قیمت: 9,000 تومان
بنتونیت اکتیو (اکتیودار) - کیسه 30 کیلوگرمی - قیمت: 14,000 تومان
بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده - کیسه 23/5 کیلوگرمی - قیمت: 28,000 تومان
مواد کاهنده OHM - کیسه 20 کیلوگرمی - قیمت: 30,000 تومان (پایه کربن)
مواد کاهنده LOM - کیسه 15 کیلوگرمی - قیمت: 40,000 تومان
مواد کاهنده GIM - کیسه 15 کیلوگرمی - قیمت: 44,000 تومان
مواد کاهنده CEM - کیسه 15 کیلوگرمی - قیمت: 32,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری - هر تن - قیمت: 350,000 تومان
زغال پودر شده - کیسه 30 کیلوگرمی - قیمت: 40,000 تومان
نمک - کیسه 25 کیلوگرمی - قیمت: 30,000 تومان

ژل کاهنده مقاومت زمین

ژل کاهنده-چاه ارت

قیمت هر گالن: 115,000 تومان

اندازه: هر گالن 10 لیتری

حوضچه ارت

حوضچه ارت-چاه ارت

حوضچه ارت بتونی با لینک، قیمت: 110,000 تومان

 

حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک

قابل تحمل 5000 کیلوگرم نیرو، ساخت کانادا قیمت: 395,000 تومان

تابلو ارت (تست باکس چاه ارت)

دریچه بازدید-چاه ارت

قیمت: 50,000 تومان

تابلو ارت روکار 20 × 25

تابلو ارت توکار 25 × 25

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

جوش سیم مسی-چاه ارت

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 60,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 70,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 80,000 تومان

جوش کدولد، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 105,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 50,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 55,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 50,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.


قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
 • قالب جوش کدولد سیم به صفحه، قیمت : 155,000 تومان
 • قالب جوش کدولد سیم به میله راد،  قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
 • قالب جوش کدولد سیم به آرماتور، قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
 • قالب جوش کدولد سیم به سیم، قیمت: 155,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
 • قالب جوش کدولد سیم به تسمه، قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
پودر جوش کدولد 32 گرمی، قیمت هر عدد: 7,800 تومان
پودر جوش کدولد 45 گرمی، قیمت هر عدد: 9,400 تومان
پودر جوش کدولد 65 گرمی، قیمت هر عدد: 11,700 تومان
پودر جوش کدولد 90 گرمی، قیمت هر عدد: 14,700 تومان
پودر جوش کدولد 115 گرمی، قیمت هر عدد: 16,900 تومان
پودر جوش کدولد 150 گرمی، قیمت هر عدد: 21,100 تومان
پودر جوش کدولد 200 گرمی، قیمت هر عدد: 26,700 تومان
پودر جوش کدولد 250 گرمی، قیمت هر عدد: 32,300 تومان
پودر جوش کدولد 10000 گرمی، قیمت هر بسته: 1,134,000 تومان

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: 75,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)


ست کامل تجهیزات کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

سمبه ، اسکراپر ، دستکش ، فندک ، فرچه سیمی و فرچه مویی

قیمت: 75,000 تومان


ارت بار، باسباره ارت، دیسپاچر ارت

ارت بار-چاه ارت

ارت بار مسی 5 × 50 × 320، قیمت: 160,000 تومان

ارت بار مسی 5 × 50 × 400، قیمت: 180,000 تومان

ارت بار مسی 5 × 50 × 520، قیمت: 210,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 320، قیمت: 170,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 400، قیمت: 190,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 520، قیمت: 220,000 تومان

ارت بار استوانه ای

ارت بار-چاه ارت

ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: 9,500 تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

کابلشو

کابلشو-چاه ارت

کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 2,000 تومان

کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 2,800 تومان

کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 3,500 تومان

کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 4,200 تومان

کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 4,800 تومان

سر سیم

سر سیم-چاه ارت

سر سیم نمره 1.5 بسته 100 تایی، قیمت: 38,000 تومان

سرسیم نمره 2.5 بسته 100 تایی، قیمت: 43,000 تومان

سرسیم نمره 4 بسته 100 تایی، قیمت: 53,000 تومان

سرسیم نمره 6 بسته 100 تایی، قیمت: 58,000 تومان

آموزش سیستم ارتینگ و سیستم لایتنینگ

آموزش سیستم ارتینگ

تابلو کمک آموزشی سیستم ارتینگ، لطفا جهت سفارش و قیمت با تهران ارت تماس بگیرید

توضیحات: این تابلو کمک آموزشی توسط شرکت صنایع آموزشی (طراح و تولید کننده تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای) و با نظرات فنی گروه تهران ارت، طراحی و آماده تحویل به مراکز آموزشی می باشد.

ابعاد: 100 × 130 سانتیمتر

مناسب جهت مدارس فنی و حرفه ای، مراکز آموزش آزاد و گروهای فعال در زمینه آموزش ارت و آموزش صاعقه گیر (آموزش سیستم ارتینگ و آموزش لایتنینگ).

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(22 رای، %95)