تجهیزات و لوازم چاه ارت

تاریخ بروز رسانی: آبان ماه 1399

لیست قیمت اقلام چاه ارت، لوازم مورد نیاز چاه ارت و تجهیزات ارتینگ چاه ارت (سیستم زمین)

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 2000 قیمت: 16,071,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 2000 قیمت: 9,738,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 5,463,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 3,310,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 3,143,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,948,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 4,230,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 3,021,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 2,930,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 2,124,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 2,145,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,507,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 1,444,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 900,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 851,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 556,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 4 × 700 × 700 قیمت: 808,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 600 × 600 قیمت: 591,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 500 × 500 قیمت: 414,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 400 × 400 قیمت: 266,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 300 × 300 قیمت: 148,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 520,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 415,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 575,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 29,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 46,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 64,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 91,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 127,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 173,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 218,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 272,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 345,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 446,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 22,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 34,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 53,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 73,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 103,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 144,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 253,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 246,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 307,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 387,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 500,100 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل لیست قیمت انواع سیم و کابل (افشان و مفتول، خشک یا زمینی)

میله ارت (میله راد) چاه ارت و سیستم ارتینگ

میله ارت
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 636,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 980,000 تومان
میله ارت کاپر باند (ضخامت بالای 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 130,000 تومان (5/8 اینچ، سایز واقعی 14.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 165,000 تومان (3/4 اینچ، سایز واقعی 17.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 160,000 تومان (5/8 اینچ، سایز واقعی 14.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 199,000 تومان (3/4 اینچ، سایز واقعی 17.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 52,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 60,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 87,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 100,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 110,000 تومان
میله ارت مس اندود (آبکاری مس):
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 62,000 تومان
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 70,000 تومان
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 103,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 413,000 تومان
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 610,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 16، قیمت: 28,000 تومان (تصویر شماره 2)
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 20، قیمت: 35,000 تومان (تصویر شماره 2)
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 20,000 تومان (تصویر شماره 5)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت نمره 16، قیمت: 15,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارتنمره 20، قیمت: 17,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 22,000 تومان (تصویر شماره 4)
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت به درون زمین، قیمت: 25,000 تومان (تصویر شماره 3 و یا 6)

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - دنیای مس یا مسباره کاوه

تسمه مسی-شینه مسی- میله مسی-چاه ارت
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 476,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 765,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 1,510,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 558,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 972,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 682,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 1,137,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 2,233,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 1,510,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 2,978,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,882,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 9.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 3,722,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 2,233,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 4,488,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 21.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 2,978,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 5,935,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 3,743,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 7,403,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 35.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 15,653,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 72.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 9,270,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 18,779,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 86.5 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 455,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 641,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.1 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 889,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.3 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 1,137,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 1,365,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 6.6 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 1,778,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 8.6 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 2,750,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.3 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 3,950,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 19.1 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 5,356,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 25.9 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 7,338,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 33.8 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 9,270,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 11,441,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 52.7 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 17,442,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 76.5 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 30,917,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 135.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 2,068,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 2,895,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 3,536,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17.1 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 4,260,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 20.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 5,977,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.9 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده

قیمت: تماس با تهران ارت

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه دریافت قیمت: لطفا برای سفارش تسمه انعطاف پذیر، راهنمای تصویری سفارش تسمه انعطاف پذیر را پر و آنرا برای دفتر تهران ارت واتساپ نمائید.

بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین چاه ارت

بنتونیت-مواد کاهنده مقاومت زمین
نام محصول مقدار یا وزن قیمت
بنتونیت (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 19,000 تومان (بنتونیت درجه 2)
بنتونیت اکتیو (اکتیودار) (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 25,000 تومان (بنتونیت بیس درجه 2)
بنتونیت میکرونیزه BSAD کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 30,000 تومان درجه 1 (پایه سدیم)
بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده BSAD کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 32,000 تومان در جه 1 (پایه کلسیم)
مواد کاهنده OHM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 42,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین (پایه کربن)
مواد کاهنده GIM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 97,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده CEM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 48,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده LOM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 68,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
زغال پودر شده کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 50,000 تومان
نمک کیسه 40 کیلوگرمی قیمت: 40,000 تومان
بنتونیت حفاری کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 45,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری هر تن قیمت: 800,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری API & OCMA هر تن قیمت: 950,000 تومان

ژل کاهنده مقاومت چاه ارت

ژل کاهنده-چاه ارت

قیمت هر گالن: 110,000 تومان

اندازه: هر گالن 10 لیتری

حوضچه ارت (دریچه بازدید و تست چاه ارت)

حوضچه ارت-چاه ارت
نوع حوضچه ارت قیمت اندازه X.Y.H
حوضچه ارت بتونی با لینک قیمت: 180,000 تومان 20 × 32 × 32
حوضچه ارت فایبرگلاس با لینک و قفل قیمت: 200,000 تومان 30 × 35 × 45 (قابل تحمل 1000 کیلوگرم، ساخت ایران)
حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک قیمت: 280,000 تومان 20 × 30 × 30 (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت ایران)
حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک قیمت: 375,000 تومان 20 × 30 × 30 (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت کانادا)

تابلو ارت، ارت باکس (تست باکس چاه ارت)

تابلو ارت - تست باکس ارت
 • قیمت: 150,000 تومان
 • تابلو ارت با شین به ابعاد 3 × 20 × 150، قیمت: 180,000 تومان (پنچ سوراخ با ایزولایتر و رنگ اپوکسی مطابق با استاندارد)

تابلو ارت روکار 20 × 25

تابلو ارت توکار 25 × 25

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

جوش سیم مسی-چاه ارت

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 150,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 170,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 200,000 تومان

جوش کدولد، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 180,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 120,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 130,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 120,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.


قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
نام مدل قالب قیمت قیمت درجه 1 کد توضیح
قالب کدولد سیم به سیم قیمت: 270,000 تومان قیمت: 550,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به صفحه قیمت: 280,000 تومان قیمت: 570,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد سیم به تسمه قیمت: 310,000 تومان قیمت: 650,000 تومان TE/CB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به میله قیمت: 280,000 تومان قیمت: 570,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به تسمه قیمت: 330,000 تومان قیمت: 630,000 تومان TE/RB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به آرماتور قیمت: 300,000 تومان قیمت: 650,000 تومان TE/CA (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به تسمه قیمت: 320,000 تومان قیمت: 700,000 تومان TE/BB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به صفحه قیمت: 290,000 تومان قیمت: 620,000 تومان TE/BP (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به لوله قیمت: 320,000 تومان قیمت: 680,000 تومان TE/CL (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/CY (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/BY (نیاز به دستگیره دارد)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
نام واحد قیمت قیمت درجه 1 توضیح
پودر جوش کدولد 45 گرمی قیمت: 17,000 تومان قیمت: 25,300 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 65 گرمی قیمت: 21,100 تومان قیمت: 33,000 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 90 گرمی قیمت: 27,300 تومان قیمت: 41,800 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 115 گرمی قیمت: 34,100 تومان قیمت: 51,700 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 150 گرمی قیمت: 40,000 تومان قیمت: 63,200 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 200 گرمی قیمت: 53,600 تومان قیمت: 81,400 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 250 گرمی قیمت: 65,300 تومان قیمت: 100,100 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 10,000 گرمی   قیمت: 380,400 تومان به همراه چاشنی و 100 عدد دیسک
دیسک یا پولکی هر عدد قیمت: 3,500 تومان    
فتیله یا چاشنی هر عدد قیمت: 4,200 تومان    

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: 135,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)


کیت تمیز کننده تجهیزات قالب جوش کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

اسکراپر، دستکش نسوز، فرچه سیمی، فرچه مویی، فندک

 • کیت تمیز کننده: قیمت: 120,000 تومان (دستکش نسوز معمولی، بدون کیف)
 • کیت تمیز کننده درجه 1: قیمت: 150,000 تومان (دستکش نسوز درجه 1، فرچه سیمی درجه 1، کیف ابزار کدولد)

ارت بار، باسباره ارت، دیسپاچر ارت

ارت بار-چاه ارت
نام نوع ابعاد قیمت کد توضیحات
ارت بار مسی 5 × 40 × 320 قیمت: 439,000 تومان TE/EB-324 (6 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 400 قیمت: 564,000 تومان TE/EB-404 (8 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مسی 5 × 40 × 520 قیمت: 640,000 تومان TE/EB-524 (10 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 320 قیمت: 479,000 تومان TE/EB-324C (6 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 400 قیمت: 605,000 تومان TE/EB-404C (8 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)
ارت بار مس قلع اندود 5 × 40 × 520 قیمت: 680,000 تومان TE/EB-524C (10 سوراخ، با مقره و پایه استنلس استیل)

ارت بار استوانه ای

ارت بار-چاه ارت
 • ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: 17,500 تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

کابلشو

کابلشو-چاه ارت
 • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 5,300 تومان
 • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 8,300 تومان
 • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 11,600 تومان
 • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 16,600 تومان
 • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 23,200 تومان
 • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 33,100 تومان
 • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 41,900 تومان
 • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 52,300 تومان
 • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 64,500 تومان
 • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 83,700 تومان

سر سیم

سر سیم-چاه ارت

سر سیم نمره 1.5 بسته 100 تایی، قیمت: 76,000 تومان

سرسیم نمره 2.5 بسته 100 تایی، قیمت: 87,000 تومان

سرسیم نمره 4 بسته 100 تایی، قیمت: 106,000 تومان

سرسیم نمره 6 بسته 100 تایی، قیمت: 118,000 تومان

آموزش سیستم ارتینگ و سیستم لایتنینگ

آموزش سیستم ارتینگ

تابلو کمک آموزشی سیستم ارتینگ، لطفا جهت سفارش و قیمت با تهران ارت تماس بگیرید

توضیحات: این تابلو کمک آموزشی توسط شرکت صنایع آموزشی (طراح و تولید کننده تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای) و با نظرات فنی گروه تهران ارت، طراحی و آماده تحویل به مراکز آموزشی می باشد.

ابعاد: 100 × 130 سانتیمتر

مناسب جهت مدارس فنی و حرفه ای، مراکز آموزش آزاد و گروهای فعال در زمینه آموزش ارت و آموزش صاعقه گیر (آموزش سیستم ارتینگ و آموزش لایتنینگ).

نظرات:

بهروزیان

1398/11/05

با سلام انصافا اولین سایت ایرانی هست که اینقدر به روز می باشد.ضمنا مطالب تخصصی شما نیز بسیار عالی میباشد.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(38 رای، %94)