تجهیزات و لوازم چاه ارت

تاریخ بروز رسانی: آبان ماه 1398

لیست قیمت اقلام چاه ارت، لوازم چاه ارت و تجهیزات چاه ارت (سیستم زمین)

صفحه مسی

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی شرکت باهنر کرمان خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 2000 قیمت: 5,466,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 2000 قیمت: 3,312,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 660 قیمت: 1,858,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 660 قیمت: 1,125,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی طرح باهنر خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 1,796,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 1,088,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 1,053,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 653,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 1,449,000 تومان (وزن تقریبی 19.5 تا 21 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 949,000 تومان (وزن تقریبی 12.5 تا 13.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 1,024,000 تومان (وزن تقریبی 14.5 تا 15.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 745,000 تومان (وزن تقریبی 9.5 تا 10.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 759,000 تومان (وزن تقریبی 10 تا 11 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 516,000 تومان (وزن تقریبی 6.5 تا 7.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 501,000 تومان (وزن تقریبی 7 تا 8 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 340,000 تومان (وزن تقریبی 4 تا 4.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 280,000 تومان (وزن تقریبی 3.5 تا 4.3 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 202,000 تومان (وزن تقریبی 2 تا 2.5 کیلوگرم)
صفحه اتمایز روکش مس، مغزی آهن
صفحه مسی اتمایز 4 × 700 × 700 قیمت: 309,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 600 × 600 قیمت: 226,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 500 × 500 قیمت: 158,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 400 × 400 قیمت: 101,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 300 × 300 قیمت: 56,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 230,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 120,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 250,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

سیم مسی - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی-چاه ارت
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 10,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 16,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 23,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 32,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 45,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 61,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 77,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 96,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 118,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 153,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.16 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم روکش دار-کابل روکشدار-چاه ارت
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 8,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 12,400 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 19,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 26,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 36,700 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 51,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 69,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 86,700 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 133,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 172,000 تومان

لیست قیمت کابل برق و سیم برق

سیم و کابل
کالا سایز قیمت کالا سایز قیمت
سیم 05 × 1 40,500 تومان سیم 4 × 1 304,000 تومان
سیم 0/75 × 1 62,000 تومان سیم 6 × 1 460,000 تومان
سیم 1 × 1 78,500 تومان سیم 10 × 1 731,600 تومان
سیم 1/5 × 1 121,600 تومان سیم 16 × 1 1,083,000 تومان
سیم 2/5 × 1 182,400 تومان
کابل 1 × 2 223,000 تومان کابل 1 × 4 399,000 تومان
کابل 1/5 × 2 316,000 تومان کابل 1/5 × 4 584,000 تومان
کابل 2/5 × 2 497,500 تومان کابل 2/5 × 4 903,000 تومان
کابل 4 × 2 762,000 تومان کابل 4 × 4 1,423,000 تومان
کابل 6 × 2 1,100,000 تومان کابل 6 × 4 2,082,000 تومان
کابل 10 × 2 1,750,000 تومان کابل 10 × 4 3,396,500 تومان
کابل 1/5 × 3 444,000 تومان کابل 16 × 4 5,134,000 تومان
کابل 2/5 × 3 712,000 تومان کابل 1/5 × 5 723,000 تومان
کابل 4 × 3 1,084,000 تومان کابل 2/5 × 5 1,179,000 تومان
کابل 6 × 3 1,549,000 تومان کابل 4 × 5 1,709,000 تومان
کابل 10 × 3 2,563,000 تومان کابل 6 × 5 2,472,000 تومان
کابل 10 × 5 4,175,000 تومان

میله ارت (میله راد)

میله ارت
میله ارت کاپر باند (ضخامت 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 95,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 115,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 118,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 132,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 19,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 22,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 44,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 46,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 52,000 تومان
میله ارت اتمایز (آبکاری مس):
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 25,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 34,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 54,000 تومان
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 218,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 334,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 210,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 16، قیمت: 22,000 تومان (تصویر شماره 2)
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 20، قیمت: 28,000 تومان (تصویر شماره 2)
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 15,000 تومان (تصویر شماره 5)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت نمره 16، قیمت: 7,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارتنمره 20، قیمت: 8,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 15,000 تومان (تصویر شماره 4)
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت به درون زمین، قیمت: 20,000 تومان (تصویر شماره 3 و یا 6)

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - دنیای مس یا مسباره کاوه

تسمه مسی-شینه مسی- میله مسی-چاه ارت
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 153,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 251,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 502,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 181,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 321,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 223,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 376,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 746,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 502,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 998,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 628,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 9 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,249,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17.9 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 746,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,507,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 21.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 998,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 1,996,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 1,256,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 2,638,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 35.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 5,320,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 72 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 3,148,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 6,384,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 86.4 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 146,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.1 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 209,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 293,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.2 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 376,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 453,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 6.5 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 593,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 8.5 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 921,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.2 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 1,324,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18.98 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 1,793,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 25.7 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 2,345,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 33.6 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 3,140,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.5 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 3,879,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 52.5 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 5,638,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 76.3 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 10,006,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 135.4 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 698,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 970,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.9 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,186,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,430,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 20.5 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 2,010,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.8 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده

قیمت: تماس با تهران ارت

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین چاه ارت

بنتونیت-مواد کاهنده مقاومت زمین
نام محصول مقدار یا وزن قیمت
بنتونیت (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 17,000 تومان (بنتونیت درجه 2)
بنتونیت اکتیو (اکتیودار) (فاقد تاییدیه) کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 22,000 تومان (بنتونیت بیس درجه 2)
بنتونیت میکرونیزه کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 30,000 تومان درجه 1 (پایه کلسیوم)
بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده BSAD کیسه 20 کیلوگرمی قیمت: 30,000 تومان در جه 1 (پایه سدیم)
مواد کاهنده OHM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 36,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین (پایه کربن)
مواد کاهنده GIM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 58,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده CEM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 38,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده LOM کیسه 15 کیلوگرمی قیمت: 55,000 تومان مواد کاهنده مقاومت زمین
زغال پودر شده کیسه 30 کیلوگرمی قیمت: 50,000 تومان
نمک کیسه 40 کیلوگرمی قیمت: 40,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری هر تن قیمت: 410,000 تومان
خاک بنتونیت حفاری API & OCMA هر تن قیمت: 480,000 تومان

ژل کاهنده مقاومت زمین

ژل کاهنده-چاه ارت

قیمت هر گالن: 95,000 تومان

اندازه: هر گالن 10 لیتری

حوضچه ارت (دریچه بازدید و تست چاه ارت)

حوضچه ارت-چاه ارت
 • حوضچه ارت بتونی با لینک، قیمت: 110,000 تومان
 • حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک، قیمت: 245,000 تومان (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت ایران)
 • حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک، قیمت: 375,000 تومان (قابل تحمل 5000 کیلوگرم، ساخت کانادا)

تابلو ارت، ارت باکس (تست باکس چاه ارت)

تست باکس-چاه ارت

قیمت: 60,000 تومان

تابلو ارت روکار 20 × 25

تابلو ارت توکار 25 × 25

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

جوش سیم مسی-چاه ارت

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 70,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 80,000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 90,000 تومان

جوش کدولد، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 120,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 55,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 65,000 تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 55,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.


قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
نام مدل قالب قیمت قیمت درجه 1 کد توضیح
قالب کدولد سیم به سیم قیمت: 175,000 تومان قیمت: 340,000 تومان TE/CC (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به صفحه قیمت: 165,000 تومان قیمت: 220,000 تومان TE/CP  
قالب کدولد سیم به تسمه قیمت: 175,000 تومان قیمت: 340,000 تومان TE/CB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به میله قیمت: 175,000 تومان قیمت: 340,000 تومان TE/CR (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد میله به تسمه قیمت: 195,000 تومان قیمت: 370,000 تومان TE/RB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد سیم به آرماتور قیمت: 165,000 تومان قیمت: 350,000 تومان TE/CA (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به تسمه قیمت: 185,000 تومان قیمت: 370,000 تومان TE/BB (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به صفحه قیمت: 185,000 تومان قیمت: 340,000 تومان TE/BP (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به لوله قیمت: 185,000 تومان قیمت: 340,000 تومان TE/CL (برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولد سیم به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/CY (نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولد تسمه به ریل قیمت: ارتباط با ما قیمت: ارتباط با ما TE/BY (نیاز به دستگیره دارد)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
نام واحد قیمت قیمت درجه 1 توضیح
پودر جوش کدولد 32 گرمی قیمت: 7,800 تومان قیمت: 11,500 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 45 گرمی قیمت: 9,400 تومان قیمت: 13,200 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 65 گرمی قیمت: 11,700 تومان قیمت: 16,700 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 90 گرمی قیمت: 14,700 تومان قیمت: 21,000 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 115 گرمی قیمت: 17,700 تومان قیمت: 26,500 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 150 گرمی قیمت: 22,000 تومان قیمت: 29,000 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 200 گرمی قیمت: 27,900 تومان قیمت: 39,200 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 250 گرمی قیمت: 33,800 تومان قیمت: 47,700 تومان به همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد 10,000 گرمی   قیمت: 1,860,000 تومان به همراه چاشنی و 100 عدد دیسک
دیسک یا پولکی هر عدد قیمت: 1,700 تومان    
فتیله یا چاشنی هر عدد قیمت: 1,700 تومان    

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: 75,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)


کیت تمیز کننده تجهیزات قالب جوش کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

اسکراپر، دستکش نسوز، فرچه سیمی، فرچه مویی، فندک

 • کیت تمیز کننده: قیمت: 85,000 تومان (دستکش نسوز معمولی، بدون کیف)
 • کیت تمیز کننده درجه 1: قیمت: 110,000 تومان (دستکش نسوز درجه 1، فرچه سیمی درجه 1، ماسک، کیف ابزار کدولد)

ارت بار، باسباره ارت، دیسپاچر ارت

ارت بار-چاه ارت

ارت بار مسی 5 × 50 × 320، قیمت: 184,000 تومان

ارت بار مسی 5 × 50 × 400، قیمت: 257,000 تومان

ارت بار مسی 5 × 50 × 520، قیمت: 282,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 320، قیمت: 211,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 400، قیمت: 284,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5 × 50 × 520، قیمت: 309,000 تومان

ارت بار استوانه ای

ارت بار-چاه ارت

ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: 11,500 تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

کابلشو

کابلشو-چاه ارت
 • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 1,800 تومان
 • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 2,800 تومان
 • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 4,000 تومان
 • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 5,700 تومان
 • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 8,000 تومان
 • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 11,500 تومان
 • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 14,500 تومان
 • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 18,200 تومان
 • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 22,400 تومان
 • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 29,100 تومان

سر سیم

سر سیم-چاه ارت

سر سیم نمره 1.5 بسته 100 تایی، قیمت: 38,000 تومان

سرسیم نمره 2.5 بسته 100 تایی، قیمت: 43,000 تومان

سرسیم نمره 4 بسته 100 تایی، قیمت: 53,000 تومان

سرسیم نمره 6 بسته 100 تایی، قیمت: 58,000 تومان

آموزش سیستم ارتینگ و سیستم لایتنینگ

آموزش سیستم ارتینگ

تابلو کمک آموزشی سیستم ارتینگ، لطفا جهت سفارش و قیمت با تهران ارت تماس بگیرید

توضیحات: این تابلو کمک آموزشی توسط شرکت صنایع آموزشی (طراح و تولید کننده تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای) و با نظرات فنی گروه تهران ارت، طراحی و آماده تحویل به مراکز آموزشی می باشد.

ابعاد: 100 × 130 سانتیمتر

مناسب جهت مدارس فنی و حرفه ای، مراکز آموزش آزاد و گروهای فعال در زمینه آموزش ارت و آموزش صاعقه گیر (آموزش سیستم ارتینگ و آموزش لایتنینگ).

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(33 رای، %93)