کلمپ، کلمپ مسی و کلمپ ارت

تاریخ بروز رسانی: مهر ماه 1399

لیست قیمت انواع کلمپ، کلمپ مسی، کلمپ ارت چاه ارت، کلمپ مس و اتصالات ارت جهت همبندی

کلمپ سیم یا تسمه مسی به میله راد ( میله ارت )

کلمپ - کلمپ ارت سیم مسی به میله راد - کلمپ انگشتی

کلمپ اتصال سیم مسی به میله راد (کلمپ انگشتی)

قیمت کلمپ: از معمولی 5,500 تومان تا درجه 1، 45,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC1

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
70 - 16 16
120 - 50 20
185 - 70 20
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم عبوری به میله راد

کلمپ اتصال دو سیم عبوری هم مقطع به میله راد

قیمت کلمپ: از معمولی 17,500 تومان تا درجه 1، 62,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC2

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
185 - 50 20 - 16
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم موازی به میله راد

کلمپ اتصال دو سیم بصورت موازی و هم مقطع به میله راد

قیمت کلمپ: از 58,000 تومان تا 70,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC3

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
120 - 50 20 - 16
کلمپ-کلمپ ارت اتصال کابلشو به میله راد

کلمپ اتصال از طریق کابلشو به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC4

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
185 - 16 16
185 - 16 20
کلمپ-کلمپ مس اتصال تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC5

سایز تسمه (mm.mm) قطر میله (mm)
3 × 20 20 - 16
5 × 20
3 × 30
5 × 30
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم مسی به میله راد و سازه فلزی

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی و میله راد

قیمت کلمپ: از معمولی 16,500 تومان تا درجه 1، 62,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC6

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
35 20 - 16
50
70
95
120
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC7

سایز سیم (mm2) سایز تسمه (mm.mm) قطر میله (mm)
50 و 35 3 × 20 20 و 16
3 × 25
3 × 30

کلمپ سیم یا تسمه مسی به سازه فلزی (استراکچر)

کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC1

سایز داول (mm) سایز سیم (mm2)
M10 120 - 70
M12 240 - 150
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم هم مقطع به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC2

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M10 185 - 35
M12 240 - 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال چهار سیم دو زوج به استراکچر

کلمپ اتصال چهار سیم دو زوج هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC3

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M10 185 - 35
M12 240 - 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی افقی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی بصورت افقی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC4

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 35 50 - 35
M10 × 40 185 - 70
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم افقی به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع بصورت افقی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC5

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 40 50 - 35
M10 × 50 95 - 70

کلمپ اتصال دهنده سیم یا تسمه مسی به یکدیگر

کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC1

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M6 70 - 35
M8 185 - 95
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC2

سایز سیم (mm2)
35 - 16
70 - 50
120 - 95
185 - 150
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم غیر هم مقطع به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم غیر هم مقطع بصورت عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: از 52,000 تومان تا 82,000 تومان

کد کلمپ: TE/CC4

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ آلومینیومی-اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ آلومینیومی اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC5

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 50 95 - 6
کلمپ مسی-سی-C

کلمپ مسی پرسی (C کلمپ سی)

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC6

سایز سیم اول و دوم (mm)
240 185 150 120 95 70 50 35 25 16 10

کلمپ اتصال سیم به آرماتور و فونداسیون

کلمپ ارت اتصال سیم به آرماتور

کلمپ اتصال سیم به آرماتور

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/AC1

سایز سیم (mm2)
240 185 120 95 70 50 35 25 16
سایز آرماتور (mm)
24 22 20 18 16 14 12 10 8

کلمپ نگهدارنده سیم یا تسمه مسی به سطوح

کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC1

سایز سیم (mm2)
240 185 120 95 70 50 35 25 16
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC2

سایز سیم (mm2)
185 120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC4

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
5 × 50
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC5

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC6

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
5 × 50

تست کلمپ

کلمپ-کلمپ ارت تست تسمه به تسمه

تست کلمپ تسمه به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC1

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
کلمپ-کلمپ مسی تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC2

سایز تسمه (mm.mm) سایز سیم (mm2)
3 × 25 و 3 × 20 35
50
70
کلمپ-کلمپ مس تست سیم به سیم

تست کلمپ سیم به سیم

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ ارت تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC4

سایز سیم (mm2) سایز تسمه (mm.mm)
50 3 × 25 و 3 × 20
70
95
50 3 × 30
70
95

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(14 رای، %90)