جوش کدولد

تاریخ بروز رسانی: بهــــمن ماه 1397

جوش کدولد، قالب جوش کدولد، پودر جوش کدولد، دستمزد اجرای جوش کدولد یا جوش اگزوترمیک و یا جوش احتراقی (Exothermic Welding, CadWeld or Cad Weld)

قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
  • قالب جوش کدولد سیم به صفحه، قیمت : 155,000 تومان
  • قالب جوش کدولد سیم به میله راد،  قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
  • قالب جوش کدولد سیم به آرماتور، قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
  • قالب جوش کدولد سیم به سیم، قیمت: 155,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)
  • قالب جوش کدولد سیم به تسمه، قیمت: 160,000 تومان (بدون احتساب دستگیره)

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
پودر جوش کدولد 32 گرمی، قیمت هر عدد: 7,800 تومان
پودر جوش کدولد 45 گرمی، قیمت هر عدد: 9,400 تومان
پودر جوش کدولد 65 گرمی، قیمت هر عدد: 11,700 تومان
پودر جوش کدولد 90 گرمی، قیمت هر عدد: 14,700 تومان
پودر جوش کدولد 115 گرمی، قیمت هر عدد: 16,900 تومان
پودر جوش کدولد 150 گرمی، قیمت هر عدد: 21,100 تومان
پودر جوش کدولد 200 گرمی، قیمت هر عدد: 26,700 تومان
پودر جوش کدولد 250 گرمی، قیمت هر عدد: 32,300 تومان
پودر جوش کدولد 10000 گرمی، قیمت هر بسته: 1,134,000 تومان

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: 75,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)

ست کامل تجهیزات کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

سمبه ، اسکراپر ، دستکش ، فندک ، فرچه سیمی و فرچه مویی

قیمت: 75,000 تومان

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: 105,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: 50,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: 55,000 تومان
  • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: 50,000 تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.

انواع قالب جوش کدولد

جوش کدولد سیم به سیم

قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-A01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-A02
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-B01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-D01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-E01
قالب جوش کدولد سیم به سیمTE/CC-M01

جوش کدولد سیم به صفحه و یا استراکچر

قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-A01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-B01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-C01
قالب جوش کدولد سیم به صفحهTE/CP-S01

جوش کدولد سیم به تسمه

قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-A01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-B01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-F01
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-C03
قالب جوش کدولد سیم به تسمهTE/CB-M02

جوش کدولد سیم به میله

قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-A01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-B01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-C01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-M01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-M03
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-P01
قالب جوش کدولد سیم به میلهTE/CR-U01

جوش کدولد میله به تسمه

قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-A01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-B01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-C01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-F01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-M01
قالب جوش کدولد میله به تسمهTE/RB-M02

جوش کدولد سیم به آرماتور

قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-A01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-B01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-D01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-F01
قالب جوش کدولد سیم به آرماتورTE/CA-P01

جوش کدولد تسمه به تسمه

قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-A01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B06
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-B07
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C02
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-C04
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-L01
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-L03
قالب جوش کدولد تسمه به تسمهTE/BB-U01

جوش کدولد تسمه به صفحه

قالب جوش کدولد تسمه به صفحهTE/BP-A01
قالب جوش کدولد تسمه به صفحهTE/BP-B01

جوش کدولد سیم به لوله

قالب جوش کدولد سیم به لولهTE/CL-A01

جوش کدولد سیم به ریل

قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-A01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-B01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-C01
قالب جوش کدولد سیم به ریلTE/CY-F01

جوش کدولد تسمه به ریل

قالب جوش کدولد تسمه به ریلTE/BY-A01

ویدیوهای جوش کدولد

فیلم های آموزشی نحوه اجرای جوش کدولد

فیلم اجرای جوش کدولد سیم به سیم
آموزش جوش کدولد و نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به سیم مسی (جوش سیم به سيم)، و نحوه استفاده از پودر جوش کدولد
فیلم اجرای جوش کدولد سیم به صفحه
نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به صفحه مسی (جوش کدولد سیم به صفحه)
فیلم اجرای جوش کدولد سیم به ستون
نحوه اجرای جوش کدولد سیم مسی به استراکچر یا سازه یا ستون (جوش کدولد سیم ارت به ستون)

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(6 رای، %72)