سیم مسی، سیم ارت، کابل و سیم

تاریخ بروز رسانی: مرداد ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سيم مسي، قیمت سیم مسی، سیم ارت، سیم و کابل مسی و آلومینیومی و سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی چاه ارت - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 20,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 31,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 43,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 62,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 86,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 117,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 147,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 184,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 233,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 301,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 23,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 34,900 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 48,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 67,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 93,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 184,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 159,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 198,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 250,800 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 323,100 تومان

لیست قیمت کابل برق و سیم برق

سیم و کابل
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 1، قیمت حلقه 100 متری: 149,500 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 1/5، قیمت حلقه 100 متری: 207,200 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 2/5، قیمت حلقه 100 متری: 341,400 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 4، قیمت حلقه 100 متری: 529,700 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 6، قیمت حلقه 100 متری: 782,800 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 10، قیمت هر متر: 15,100 تومان
نام سایز کابل خشک (مفتول، زمینی) سیم و کابل افشان
کابل و سیم سایز 16 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 23,500 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 21,300 تومان
کابل و سیم سایز 25 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 35,300 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 32,400 تومان
کابل و سیم سایز 35 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 48,300 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 45,700 تومان
کابل و سیم سایز 50 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 65,900 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 64,700 تومان
کابل و سیم سایز 70 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 94,200 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 91,300 تومان
کابل و سیم سایز 95 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 129,500 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 123,000 تومان
کابل و سیم سایز 120 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 162,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 153,000 تومان
کابل و سیم سایز 150 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 201,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 194,000 تومان
کابل و سیم سایز 185 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 250,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 237,000 تومان
کابل و سیم سایز 240 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 325,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 313,000 تومان
کابل و سیم سایز 300 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 408,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 392,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 3,800 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 4,600 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 9,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 6,100 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 12,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 9,800 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 181,300 تومان هر متر (افشان): قیمت: 14,900 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 24,700 تومان هر متر (افشان): قیمت: 20,500 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 37,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 35,000 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 55,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 53,100 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 4,800 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 5,900 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 11,800 تومان هر متر (افشان): قیمت: 8,200 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 16,200 تومان هر متر (افشان): قیمت: 13,300 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 24,100 تومان هر متر (افشان): قیمت: 20,000 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 32,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 28,800 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 49,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 48,600 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 75,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 75,100 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 116,500 تومان هر متر (افشان): قیمت: 117,700 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 159,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 162,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 227,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 318,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 6,100 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 7,800 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 14,100 تومان هر متر (افشان): قیمت: 10,800 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 20,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 17,100 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 30,500 تومان هر متر (افشان): قیمت: 25,900 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 40,600 تومان هر متر (افشان): قیمت: 37,000 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 63,600 تومان هر متر (افشان): قیمت: 64,200 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 98,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 98,900 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 145,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 153,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 212,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 16,800 تومان هر متر (افشان): قیمت: 13,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 24,700 تومان هر متر (افشان): قیمت: 21,400 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 36,500 تومان هر متر (افشان): قیمت: 31,800 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 50,600 تومان هر متر (افشان): قیمت: 45,900 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 78,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 81,200 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 123,600 تومان هر متر (افشان): قیمت: 124,800 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 186,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 194,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 253,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 265,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 134,200 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 140,000 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 173,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 181,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 233,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 265,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 330,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 363,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 453,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 492,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 589,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 622,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 692,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 886,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,158,000 تومان
نام سایز قیمت
کابل افشان دو روکشه سایز 16 × 1 قیمت هر متر: 23,800 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 25 × 1 قیمت هر متر: 35,700 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 35 × 1 قیمت هر متر: 48,600 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 50 × 1 قیمت هر متر: 68,600 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 70 × 1 قیمت هر متر: 96,500 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 95 × 1 قیمت هر متر: 132,100 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 120 × 1 قیمت هر متر: 165,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 150 × 1 قیمت هر متر: 204,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 185 × 1 قیمت هر متر: 253,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 240 × 1 قیمت هر متر: 327,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 300 × 1 قیمت هر متر: 410,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 2 قیمت هر متر: 6,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 2 قیمت هر متر: 8,700 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 2 قیمت هر متر: 12,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 3 قیمت هر متر: 9,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 3 قیمت هر متر: 12,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 3 قیمت هر متر: 17,700 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 4 قیمت هر متر: 12,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 16,500 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 4 قیمت هر متر: 23,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 5 قیمت هر متر: 14,100 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 18,800 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 2 قیمت هر متر: 2,500 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 4 قیمت هر متر: 4,000 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 6 قیمت هر متر: 5,500 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 10 قیمت هر متر: 8,800 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 4.5C - 2V قیمت هر متر: 3,900 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 10,000 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 12,600 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 6 قیمت هر متر: 9,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 7 قیمت هر متر: 10,400 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 7 قیمت هر متر: 14,100 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 10 قیمت هر متر: 15,200 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 10 قیمت هر متر: 21,100 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 12 قیمت هر متر: 18,100 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 12 قیمت هر متر: 24,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 16 قیمت هر متر: 24,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 16 قیمت هر متر: 33,600 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 20 قیمت هر متر: 31,800 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 20 قیمت هر متر: 43,800 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 24 قیمت هر متر: 37,400 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 24 قیمت هر متر: 53,400 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 155,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/75 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 200,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 240,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 332,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 2/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 530,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(12 رای، %87)