سیم مسی، سیم ارت، کابل و سیم

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سيم مسي، قیمت سیم مسی، سیم ارت، سیم و کابل مسی و آلومینیومی و سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی چاه ارت - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 14,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 22,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 30,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 43,700 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 60,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 82,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 103,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 129,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 159,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 211,700 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 16,200 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 24,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 33,400 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 46,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 64,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 86,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 109,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 135,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 166,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 224,600 تومان

لیست قیمت کابل برق و سیم برق

سیم و کابل
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 1، قیمت حلقه 100 متری: 104,000 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 1/5، قیمت حلقه 100 متری: 148,600 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 2/5، قیمت حلقه 100 متری: 242,700 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 4، قیمت حلقه 100 متری: 376,400 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 6، قیمت حلقه 100 متری: 554,700 تومان
 • سیم تک رشته رنگی و ارت (افشان) نمره 10، قیمت هر متر: 10,500 تومان
نام سایز کابل خشک (مفتول، زمینی) سیم و کابل افشان
کابل و سیم سایز 16 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 16,300 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 15,200 تومان
کابل و سیم سایز 25 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 24,800 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 23,100 تومان
کابل و سیم سایز 35 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 33,700 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 32,500 تومان
کابل و سیم سایز 50 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 47,100 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 46,100 تومان
کابل و سیم سایز 70 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 66,900 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 64,900 تومان
کابل و سیم سایز 95 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 93,100 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 87,200 تومان
کابل و سیم سایز 120 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 117,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 109,000 تومان
کابل و سیم سایز 150 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 144,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 138,000 تومان
کابل و سیم سایز 185 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 178,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 169,000 تومان
کابل و سیم سایز 240 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 232,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 221,000 تومان
کابل و سیم سایز 300 × 1 هر متر کابل (زمینی): قیمت: 290,000 تومان هر متر سیم (افشان): قیمت: 277,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 2,800 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 3,300 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 6,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 4,400 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 9,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 6,900 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 13,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 10,600 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 17,800 تومان هر متر (افشان): قیمت: 14,600 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 26,700 تومان هر متر (افشان): قیمت: 25,300 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (زمینی): قیمت: 40,600 تومان هر متر (افشان): قیمت: 38,100 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 3,500 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 4,300 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 8,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 5,900 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 11,900 تومان هر متر (افشان): قیمت: 9,500 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 17,300 تومان هر متر (افشان): قیمت: 14,400 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 23,800 تومان هر متر (افشان): قیمت: 20,800 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 35,200 تومان هر متر (افشان): قیمت: 35,400 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 54,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 53,500 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 84,200 تومان هر متر (افشان): قیمت: 84,200 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 114,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 115,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 163,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 226,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 4,500 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 5,600 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 10,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 7,700 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 14,700 تومان هر متر (افشان): قیمت: 12,400 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 22,300 تومان هر متر (افشان): قیمت: 18,800 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 29,200 تومان هر متر (افشان): قیمت: 26,300 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 45,100 تومان هر متر (افشان): قیمت: 45,600 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 70,300 تومان هر متر (افشان): قیمت: 70,300 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (زمینی): قیمت: 104,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 109,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 154,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 12,400 تومان هر متر (افشان): قیمت: 9,600 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 18,300 تومان هر متر (افشان): قیمت: 15,400 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 25,800 تومان هر متر (افشان): قیمت: 22,800 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 35,700 تومان هر متر (افشان): قیمت: 32,700 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 56,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 57,900 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 86,200 تومان هر متر (افشان): قیمت: 89,200 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 129,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 139,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (زمینی): قیمت: 180,000 تومان هر متر (افشان): قیمت: 188,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 97,100 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 99,000 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 126,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 132,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 166,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 188,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 233,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 258,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 325,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 352,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 417,000 تومان هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 446,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 490,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 632,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 827,000 تومان
نام سایز قیمت
کابل افشان دو روکشه سایز 16 × 1 قیمت هر متر: 16,800 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 25 × 1 قیمت هر متر: 25,300 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 35 × 1 قیمت هر متر: 34,700 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 50 × 1 قیمت هر متر: 48,500 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 70 × 1 قیمت هر متر: 68,400 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 95 × 1 قیمت هر متر: 91,600 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 120 × 1 قیمت هر متر: 117,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 150 × 1 قیمت هر متر: 144,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 185 × 1 قیمت هر متر: 179,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 240 × 1 قیمت هر متر: 233,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 300 × 1 قیمت هر متر: 292,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 2 قیمت هر متر: 4,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 2 قیمت هر متر: 6,100 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 2 قیمت هر متر: 8,700 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 3 قیمت هر متر: 6,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 3 قیمت هر متر: 8,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 3 قیمت هر متر: 11,900 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 4 قیمت هر متر: 8,300 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 10,900 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 4 قیمت هر متر: 15,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 5 قیمت هر متر: 9,700 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 12,900 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 2 قیمت هر متر: 2,100 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 4 قیمت هر متر: 3,400 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 6 قیمت هر متر: 4,700 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 10 قیمت هر متر: 7,400 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 4.5C - 2V قیمت هر متر: 3,300 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 8,400 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 10,600 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 6 قیمت هر متر: 7,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 7 قیمت هر متر: 8,200 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 7 قیمت هر متر: 11,200 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 10 قیمت هر متر: 12,000 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 10 قیمت هر متر: 16,600 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 12 قیمت هر متر: 14,300 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 12 قیمت هر متر: 19,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 16 قیمت هر متر: 19,400 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 16 قیمت هر متر: 26,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 20 قیمت هر متر: 25,100 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 20 قیمت هر متر: 34,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 24 قیمت هر متر: 29,500 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 24 قیمت هر متر: 42,100 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 122,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/75 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 158,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 190,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 262,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 2/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 418,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(10 رای، %87)