سیم مسی، سیم ارت و کابل مسی

تاریخ بروز رسانی: آبان ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سیم مسی، قیمت سیم مسی بدون روکش، سیم ارت، کابل مسی، سیم روکش دار سبز و زرد ارت و سیم رنگی افشان و خشک (زمینی یا مفتول)

سیم مسی بدون روکش چاه ارت - سیم مسی هوایی دنیای مس و مسباره کاوه

سیم مسی
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 29,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 46,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 64,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 91,400 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 127,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 173,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 218,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 272,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 345,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.71 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 446,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.21 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی (سیم مسی بدون روکش)
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم ارت
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 22,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 34,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 53,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 73,300 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 103,500 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 144,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 253,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 246,100 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 150 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 307,000 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 387,700 تومان
 • سیم ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 500,100 تومان

لیست قیمت سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل
نام سایز سیم و کابل افشان کابل خشک (مفتول، زمینی)
سیم رنگی سایز 1 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 200,100 تومان
سیم رنگی سایز 1/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 281,400 تومان
سیم رنگی سایز 2/5 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 462,800 تومان
سیم رنگی سایز 4 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 719,200 تومان
سیم رنگی سایز 6 × 1 حلقه 100 متری: قیمت: 1,063,200 تومان
سیم رنگی سایز 10 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 18,800 تومان
سیم و کابل سایز 16 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 28,800 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 31,900 تومان
سیم و کابل سایز 25 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 43,900 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 49,400 تومان
سیم و کابل سایز 35 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 61,900 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 66,900 تومان
سیم و کابل سایز 50 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 88,200 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 91,300 تومان
سیم و کابل سایز 70 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 123,800 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 129,500 تومان
سیم و کابل سایز 95 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 167,600 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 177,600 تومان
سیم و کابل سایز 120 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 207,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 224,000 تومان
سیم و کابل سایز 150 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 263,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 274,000 تومان
سیم و کابل سایز 185 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 320,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 343,000 تومان
سیم و کابل سایز 240 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 425,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 445,000 تومان
سیم و کابل سایز 300 × 1 هر متر سیم (افشان): قیمت: 532,000 تومان هر متر کابل (زمینی): قیمت: 558,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 5,000 تومان
کابل سایز 1 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 6,100 تومان
کابل سایز 1/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 8,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 12,800 تومان
کابل سایز 2/5 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 13,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 17,300 تومان
کابل سایز 4 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 20,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 24,900 تومان
کابل سایز 6 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 27,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 33,300 تومان
کابل سایز 10 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 47,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 50,000 تومان
کابل سایز 16 × 2 هر متر (افشان): قیمت: 71,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 75,700 تومان
کابل سایز 0/75 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 6,400 تومان
کابل سایز 1 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 8,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 11,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 16,000 تومان
کابل سایز 2/5 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 18,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 22,100 تومان
کابل سایز 4 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 27,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 32,500 تومان
کابل سایز 6 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 38,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 45,000 تومان
کابل سایز 10 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 66,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 67,500 تومان
کابل سایز 16 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 101,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 104,400 تومان
کابل سایز 25 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 159,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 157,600 تومان
کابل سایز 35 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 219,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 216,000 تومان
کابل سایز 50 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 310,000 تومان
کابل سایز 70 × 3 هر متر (افشان): قیمت: 430,000 تومان
کابل سایز 16 + 25 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 189,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 186,400 تومان
کابل سایز 16 + 35 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 246,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 240,000 تومان
کابل سایز 25 + 50 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 358,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 318,000 تومان
کابل سایز 35 + 70 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 494,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 450,000 تومان
کابل سایز 50 + 95 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 667,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 619,000 تومان
کابل سایز 70 + 120 × 3 هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 841,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 801,000 تومان
کابل سایز 70 + 150 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 944,000 تومان
کابل سایز 95 + 185 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,207,000 تومان
کابل سایز 120 + 240 × 3 هر متر (زمینی): قیمت: 1,576,000 تومان
کابل سایز 0/75 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 8,100 تومان
کابل سایز 1 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 10,300 تومان
کابل سایز 1/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 14,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 19,500 تومان
کابل سایز 2/5 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 22,800 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 27,500 تومان
کابل سایز 4 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 35,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 41,300 تومان
کابل سایز 6 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 50,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 56,900 تومان
کابل سایز 10 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 86,300 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 87,600 تومان
کابل سایز 16 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 133,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 135,100 تومان
کابل سایز 25 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 206,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 198,000 تومان
کابل سایز 35 × 4 هر متر (افشان): قیمت: 288,000 تومان
کابل سایز 1/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 18,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 23,300 تومان
کابل سایز 2/5 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 28,500 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 33,300 تومان
کابل سایز 4 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 43,200 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 50,000 تومان
کابل سایز 6 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 61,900 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 69,400 تومان
کابل سایز 10 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 108,400 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 108,800 تومان
کابل سایز 16 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 165,100 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 167,600 تومان
کابل سایز 25 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 258,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 253,000 تومان
کابل سایز 35 × 5 هر متر (افشان): قیمت: 355,000 تومان هر متر (زمینی): قیمت: 345,000 تومان

لیست قیمت کابل دو روکشه، کابل شیلدار، کابل مخابراتی هوایی، کابل کولری، کابل کنترل فرمان و سیم نایلون:

نام سایز قیمت
کابل افشان دو روکشه سایز 16 × 1 قیمت هر متر: 32,500 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 25 × 1 قیمت هر متر: 50,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 35 × 1 قیمت هر متر: 67,500 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 50 × 1 قیمت هر متر: 93,800 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 70 × 1 قیمت هر متر: 131,300 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 95 × 1 قیمت هر متر: 179,500 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 120 × 1 قیمت هر متر: 225,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 150 × 1 قیمت هر متر: 276,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 185 × 1 قیمت هر متر: 344,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 240 × 1 قیمت هر متر: 447,000 تومان
کابل افشان دو روکشه سایز 300 × 1 قیمت هر متر: 559,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 2 قیمت هر متر: 8,400 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 2 قیمت هر متر: 10,900 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 2 قیمت هر متر: 16,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 3 قیمت هر متر: 12,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 3 قیمت هر متر: 15,500 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 3 قیمت هر متر: 22,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 4 قیمت هر متر: 14,800 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 20,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 2/5 × 4 قیمت هر متر: 30,000 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1 × 5 قیمت هر متر: 17,900 تومان
کابل افشان شیلد دار سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 23,600 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 2 قیمت هر متر: 3,900 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 4 قیمت هر متر: 6,900 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 6 قیمت هر متر: 9,600 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 0/6 × 2 × 10 قیمت هر متر: 15,000 تومان
کابل مخابراتی هوایی سایز 4.5C - 2V قیمت هر متر: 6,300 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 4 قیمت هر متر: 15,600 تومان
کابل کولری سایز 1/5 × 5 قیمت هر متر: 19,000 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 6 قیمت هر متر: 11,800 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 7 قیمت هر متر: 13,000 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 7 قیمت هر متر: 17,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 10 قیمت هر متر: 19,000 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 10 قیمت هر متر: 26,400 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 12 قیمت هر متر: 22,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 12 قیمت هر متر: 30,900 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 16 قیمت هر متر: 30,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 16 قیمت هر متر: 42,000 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 20 قیمت هر متر: 39,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 20 قیمت هر متر: 54,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1 × 24 قیمت هر متر: 46,700 تومان
کابل کنترل فرمان سایز 1/5 × 24 قیمت هر متر: 66,700 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 193,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 0/75 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 250,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 300,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 1/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 415,000 تومان
سیم نایلون برق سایز 2/5 × 2 قیمت کلاف 100 متری: 662,000 تومان

نظرات:

بشار يزدي

2020/04/20

السلام عليكم أرجو ان يتم دعم اللغة العربية ضمن الموقع و اسعار التصدير اما باليورو او الدولار

تهران ارت:

2020/04/21

أهلا وشكرًا على لطفك، فموقعنا باللغة الإنجليزية محدث دائمًا ونحاول أيضًا إنشاء موقع عربي.

ناشناس

1397/09/17

درج قیمت سیم ها بسیار کارخوبی است.انشاالله استمرارداشته باشد.ولی سعی بفرمایید.سایت بروز رسانی شود.

تهران ارت:

1397/09/18

با عرض سلام و تشکر از شما، قیمت سیم ها و کابل ها با توجه به بازار جهانی مس و بازار ایران دائم در حال تغییر می باشند و ما به توسط کارشناسان تهران ارت دائم در حال تغییرات و بروز رسانی قیمت ها بر روی سایت می باشیم.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(16 رای، %87)