صفحه مسي

تاریخ بروز رسانی: بهــــمن ماه 1397

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسي، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی شرکت باهنر کرمان خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 2000 قیمت: 5,181,000 تومان تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 2000 قیمت: 3,139,000 تومان تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 660 قیمت: 1,761,000 تومان تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 660 قیمت: 1,067,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی طرح باهنر خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 1,633,000 تومان تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 989,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 964,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 593,000 تومان تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 1,452,000 تومان تومان (وزن تقریبی 19 تا 22 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 700 × 700 قیمت: 1,233,000 تومان تومان (وزن تقریبی 16.5 تا 18.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 942,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 تا 14 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 1,133,000 تومان تومان (وزن تقریبی 15 تا 17 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 600 × 600 قیمت: 942,000 تومان تومان (وزن تقریبی 12 تا 14 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 713,000 تومان تومان (وزن تقریبی 9 تا 10.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 815,000 تومان تومان (وزن تقریبی 10 تا 12 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 500 × 500 قیمت: 679,000 تومان تومان (وزن تقریبی 8.5 تا 10 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 514,000 تومان تومان (وزن تقریبی 6.5 تا 7.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 548,000 تومان تومان (وزن تقریبی 7 تا 8 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 400 × 400 قیمت: 445,000 تومان تومان (وزن تقریبی 5.5 تا 6.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 346,000 تومان تومان (وزن تقریبی 4 تا 5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 303,000 تومان تومان (وزن تقریبی 3.5 تا 4.3 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 4 × 300 × 300 قیمت: 249,000 تومان تومان (وزن تقریبی 2.8 تا 3.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 179,000 تومان تومان (وزن تقریبی 2 تا 2.5 کیلوگرم)
صفحه اتمایز روکش مس، مغزی آهن
صفحه مسی اتمایز 4 × 700 × 700 قیمت : 175,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 600 × 600 قیمت : 125,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 500 × 500 قیمت : 90,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 400 × 400 قیمت : 70,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 300 × 300 قیمت : 55,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(3 رای، %81)