صفحه مسي

تاریخ بروز رسانی: بهمن ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسي، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه ارت گالوانیزه، صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی شرکت باهنر کرمان خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 2000 قیمت: 6,242,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 2000 قیمت: 3,782,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 5 × 660 × 660 قیمت: 2,122,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر 3 × 660 × 660 قیمت: 1,285,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی طرح باهنر خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 2,017,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 1,222,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 1,183,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 733,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 1,687,000 تومان (وزن تقریبی 19.5 تا 21 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 1,106,000 تومان (وزن تقریبی 12.5 تا 13.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 1,192,000 تومان (وزن تقریبی 14.5 تا 15.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 868,000 تومان (وزن تقریبی 9.5 تا 10.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 885,000 تومان (وزن تقریبی 10 تا 11 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 601,000 تومان (وزن تقریبی 6.5 تا 7.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 584,000 تومان (وزن تقریبی 7 تا 8 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 396,000 تومان (وزن تقریبی 4 تا 4.5 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 326,000 تومان (وزن تقریبی 3.5 تا 4.3 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 236,000 تومان (وزن تقریبی 2 تا 2.5 کیلوگرم)
صفحه اتمایز روکش مس، مغزی آهن
صفحه مسی اتمایز 4 × 700 × 700 قیمت: 310,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 600 × 600 قیمت: 226,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 500 × 500 قیمت: 159,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 400 × 400 قیمت: 102,000 تومان
صفحه مسی اتمایز 4 × 300 × 300 قیمت: 57,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 230,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 120,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 250,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %86)