صفحه مسی

تاریخ بروز رسانی: مرداد ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسی، صفحه مسی ارت، صفحه مسی چاه ارت، صفحه مس و صفحه ارت گالوانیزه

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 2000 قیمت: 10,387,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 2000 قیمت: 6,294,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 3,531,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 2,139,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 2,010,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,246,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 2,577,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 1,845,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 1,966,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 1,425,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 1,439,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,011,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 968,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 604,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 571,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 373,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 4 × 700 × 700 قیمت: 545,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 600 × 600 قیمت: 399,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 500 × 500 قیمت: 279,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 400 × 400 قیمت: 180,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 300 × 300 قیمت: 100,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 420,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 315,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 475,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %86)