تسمه مسي - شينه مسي

تاریخ بروز رسانی: اسفند ماه 1397

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - تسمه مسی، شينه مسي، میله مسي، میله های تمام مس

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - دنیای مس یا مسباره کاوه

تسمه مسی-شینه مسی- میله مسی-چاه ارت
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 193,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 316,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 633,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 228,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 404,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 4.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 281,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 475,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 941,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 633,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 7.2 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 1,258,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 792,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 9 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,575,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 17.9 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 941,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,900,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 21.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 1,258,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 14.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 2,516,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 28.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 1,584,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 3,141,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 35.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 6,336,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 72 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 3,748,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 42.6 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 7,603,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 86.4 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 184,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 2.1 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 264,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 3 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 369,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 4.2 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 475,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 5.4 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 572,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 6.5 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 748,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 8.5 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 1,161,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 13.2 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 1,663,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 18.9 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 2,261,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 25.7 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 2,956,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 33.6 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 3,740,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 42.5 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 4,620,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 52.5 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 6,714,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 76.3 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 11,915,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 135.4 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 880,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 1,223,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 13.9 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,496,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 17 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,804,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 20.5 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 2,534,000 تومان(وزن هر شاخه تقریبا 28.8 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(6 رای، %94)